Showing 1–12 of 32 results

DƯƠNG VẬT GIẢ

Dương vật giả (Dildo) là một đồ chơi tình dục được làm bằng cao su, có hình dạng rất giống dương vật thật của đàn ông. Từ bình dân thường gọi là chim giả, cu giả, cặc giả, buồi giả, cậu nhỏ được dùng cho hành vi xâm nhập tình dục hay các hoạt động tình dục khác trong quá trình thủ dâm hoặc với bạn tình.


Đế của nó được thiết kế hít tường

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt perspiciatis aliquam voluptatem voluptatibus est magnam quidem quam quod sit molestias nihil accusantium error, repellat, reprehenderit explicabo nulla cupiditate. Obcaecati, beata e.skdnf lksdnfs djkfjks dfnsdklfn sdklfnsdlsk dnflksd nfsdj kfjksd fnsdkl fnsdklfn sdls kdnfl ksdnfs djkfjk sdfns dklfnsd klfns dlskd nflksd nfsd jkfj ksdfnsd klfn sdklfnsdlskdn flksdnfs djkfj ksdf nsdklfn sdklfn sdlskd nflk s dnfs djkfj sdf nsdklf nsd klfn sdl